Norsk idrett

– indre spenning og ytre press

Målet med boka er at den skal gi grunnlag for refleksjoner og analyser knyttet til idrettens rolle i det norske samfunnet. Bidragsytere er forskere innen humaniora og samfunnsfag fra universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner.

INNHOLDSFORTEGNELSE HER (se også nedenfor).

I 1861 ble Centralforeningen for Udbredelse af Legemsøvelser og Vaabenbrug stiftet. Siden den gang har ikke bare idretten, men også sentralorganisasjonen vært igjennom store endringer. Når Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) feirer sitt 150-årsjubileum i 2011, er det tid for å reflektere over idrettens posisjon her i landet.

Det har ikke vært redaksjonens mål å gi en enhetlig analyse av situasjonen i norsk idrett. Forfatterne har ulike ståsteder og er til dels uenige i sitt syn på det som skjer innen idretten her i landet. Oppfatninger og analyser står for den enkelte forfatters regning.

Boka er for andre forskere, studenter, idrettsledere og andre som er opptatt av det som foregår i og rundt norsk idrett. Vi håper boka gir et rimelig godt innblikk i «norsk idrett», et omfattende, utfordrende og sammensatt felt i samfunnsveven. Hvis leseren i etterkant sitter igjen med en økt innsikt og forståelse, er vår intensjon nådd.

Initiativ til boka er tatt av Seksjon for kultur og samfunn ved Norges idrettshøgskole. Dag Vidar Hanstad er redaktør, og han har med seg Gunnar Breivik, Mari Kristin Sisjord og Hans B. Skaset i redaksjonskomiteen.

 

Innhold:

Oppspillet

Dag Vidar Hanstad: Idrettens rolle i samfunnet
Gunnar Breivik: Norges idrettsforbund som ideologisk maktfaktor og aktivitetskaper

Del 1 Barne- og ungdomsidrett

Berit Skirstad: Barneidrett som politikk og praksis
Yngvar Ommundsen: Spesialisere tidlig og plukke talenter – er det så lurt?
Eivind Å. Skille: Norges idrettsforbund – en ungdomsorganisasjon?
Mari Kristin Sisjord: Nye ungdomsidretter – bidrag til mangfold og endring av idrettsfeltet

Del 2 Toppidrett

Sigmund Loland: Fortjener toppidretten statlig støtte?
Pål Augestad: Vitenskapen som grensesprenger og grensedrager i toppidretten
Dag Vidar Hanstad: Best både i idrett og antidoping – et dilemma?
Gunnar-Martin Kjenner: Rettssikkerheten i norsk idrett – noen betraktninger

Del 3 Den medierte idretten

Matti Goksøyr: Heltebilder i utvikling: Fra idrettsmann til utøver – idealtyper og historiske variasjoner
Gerd von der Lippe: Medierte idrettsidoler – fra rollemodeller til modeller?
Harry Arne Solberg: Mega-sportsarrangementer – en unødvendig oppgave for ikke-kommersielle allmennkringkastere

Del 4 Kommersialisering og privatisering av idretten

Kari Steen-Johnsen: Særforbund i en brytningstid – mellom byråkrati, kommersialisme og frivillighet
Per Øystein Hansen: Står Norges Skiforbunds monopol på eliteutøvere for fall?
Hallgeir Gammelsæter: Fotballkommersialisering uten bremser?

Del 5 Idrett og kjønn

Jorid Hovden: Kjønn og leiarskap i norsk idrett – kvinner i kjønnsklemme
Kari Fasting: Seksuell trakassering og overgrep i idretten – forekomst og forebygging

Del 6 Idrett, integrering og bistand

Marit Sørensen og Nina Kahrs: En idrett for alle? Erfaring med integrering av personer med funksjonsnedsettelser i norsk idrett
Kristin Walseth: Minoritetsjenter i idretten – status og utfordringer
Anders Hasselgård og Solveig Straume: Utvikling til idrett eller idrett til utvikling? NIF som idrettsbistandsaktør

Del 7 Idretten og det offentlige

Jon Helge Lesjø: OL, partnerskap og flernivåstyring
Nils Asle Bergsgard: Å argumentere mot suksess – eller behov for en nyordning?
Kolbjørn Rafoss: Forvaltning og interessekamp om statlige midler til idrettsanlegg
Jan Ove Tangen: Idrettens anlegg – brekkstangen som sviktet

Del 8 NIF, en organisasjon under press

Hans B. Skaset: Kampen om makten i NIF
Dag Wollebæk: Mellom to frivillighetskulturer – sosial sammensetning og motivasjon blant frivillige ved prøve-VM på ski
Andreas Hompland og Håkon Lorentzen: Et regime i oppløsning
Hanstad, Breivik, Sisjord og Skaset: Avrunding og fremtidsblikk

Andre bøker om Forskning