Lagspill, læring og ledelse

– om lagspillenes didaktikk

Dette er en bok om lagspill, læring og ledelse. Den tar sikte på å være en skisse til en ballspillenes didaktikk (undervisningslære), og handler om lærings- og ledelsesutfordringer vi møter i ulike lagspillkontekster.

Et av hovedspørsmålene som ligger til grunn for boka er: Hvordan kan vi som trenere og lærere bidra til konstruktive læringsprosesser i de lagspillfellesskap vi er del av?

Rekkefølgen på de tre termene i boktittelen – lagspill, læring og ledelse – er et resultat av en bevisst tilnærming:

Tilrettelegging for læring må ta utgangspunkt i det som skal læres. Kapittel 2 og 3 handler derfor om lagspillenes kjennetegn, fremvekst, fellestrekk og egenart. Siden lagspill i stor grad er et praktisk kunnskapsområde, står praksislæring i sentrum i kapittel 4. Hva ligger i læring som begrep og læring som prosess? Sammenhengen mellom læring i lagspill, læring om lagspill og læring gjennom lagspill framheves. I kapittel 5 og 6 flytter vi fokuset fra de lærende til den som er ment å stimulere læringsprosessene – treneren eller læreren. Her drøftes ulike former for tilrettelegging og veiledning, lagspilltrenerens rolle som leder. Hovedspørsmålet her er hvordan treneren kan utvikle seg til å bli en mer reflekterende praktiker.

Bokas målgruppe er primært studenter som tar høyskoleutdanning i idrett og kroppsøving. Også lærere i skolen og lagspilltrenere på alle nivåer – men kanskje spesielt innen ungdomsidretten – vil kunne finne inspirasjon i bokas pedagogiske og ledelsesmessige refleksjoner.

 

Om forfatteren:

Lars Tore Ronglan (f. 1961) er leder for Seksjon for coaching og psykologi ved Norges idrettshøgskole.

Andre bøker om Utdanning