Idrettsdemokratiet

– makt og styring i idretten

Boka gir en innføring i idrettens demokratiske representative system og diskuterer aktuelle problemstillinger knyttet til idrettsdemokratiets praksiser.

Fungerer det demokratiske, representative systemet i idretten etter de demokratiske prinsippene som NIF er tuftet på? Er idrettsdemokratiet i stand til å håndtere ulike deltakergruppers interesser på måter som samsvarer med de formelle, demokratiske normene? Hvordan påvirker medlemmenes nye deltakelsesmønstre idretten? Hvordan påvirker utviklingen av flate strukturer og spredning av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi den demokratiske praksisen? Hvor tilpasset er idrettsdemokratiet til å møte samfunnsendringene? Hvordan formidles medlemmenes interesser fra lokale lag til de nasjonale, besluttende organer?

Dette er noen av de spørsmålene som «Idrettsdemokratiet – makt og styring i idretten» svarer på.

Boka retter seg mot studenter innen idrettsfag, ledere og tillitsvalgte i idretten og andre interesserte.

 

Om forfatterne:

Bernard Enjolras er sosiolog, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning og leder for senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Han underviser også på Norges idrettshøgskole.

Ragnhild Holmen Waldahl er statsviter og stipendiat ved Institutt for samfunnsforskning.

Andre bøker om Forskning