Idrett og anlegg i endring

Idrett og anlegg i endring ser på den historiske utviklingen av idrettsanlegg i Norge, knyttet til anleggstyper, geografisk fordeling og brukergrupper. Forfatterne analyserer spesielt aktivitetsutviklingen i befolkningen i perioden 1985–2009 og ser om det er samsvar mellom aktivitetsutviklingen og anleggspolitikken.

Det fysiske aktivitetsfeltet er i endring. Skal man prioritere anlegg for barn, unge eller voksne, topp eller bredde, idrett eller friluftsliv, tradisjonelle aktiviteter eller nye sportsgrener? Idrett og anlegg i endring gir et godt grunnlag for å danne seg innsikt og kunnskap om idrettsanlegg, både historisk, i dag, og med tanke på fremtidens anleggspolitikk.

Idretten er avhengig av anlegg, og har gjennom mer enn hundre år vært opptatt av å sikre anlegg for barn, unge og voksne – anlegg for både toppidrett og breddeidrett. Ved siden av stor dugnadsinnsats fra idrettens side er anleggsutbyggingen muliggjort og i stor grad finansiert av det offentlige, først og fremst gjennom spillemiddelordningen og kommunale midler. Men idretten møter nå konkurranse om anleggsmidlene. En rekke nye aktivitetsformer og anleggsbehov gjør at de tradisjonelle tildelingsmønstrene settes under press.

 

Om forfatterne:

Kolbjørn Rafoss (f. 1952) er førsteamanuensis ved Institutt for idrett, friluftsliv og kroppsøving ved Høgskolen i Finnmark. Ut fra et historisk og sosiologisk perspektiv forsker Rafoss på fremvekst og utbredelse av idrett og fysisk aktivitet i befolkningen og på finansiering, forvaltning og fordeling av offentlige midler til anlegg og aktivitet.

Gunnar Breivik (f. 1943) er professor i samfunnsvitenskapelige fag ved Seksjon for kultur og samfunn ved Norges idrettshøgskole. Han har i sin forskning vært opptatt av filosofiske og etiske aspekter ved idretten, psykologiske og sosiale aspekter ved risikosport, samt utvikling og status vedrørende fysisk aktivitet i befolkningen.

Andre bøker om Forskning